Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Πρόσφυγες

 

2020

Τίτλος: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Άρθρο ένατο: Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων.
Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Πατήστε Εδώ


Τίτλος: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: ΦΕΚ 45/Α/2-03-2020 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου.

Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.
2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.
3. Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το χρονικό διάστημα της παρ. 2 δύναται να συντέμνεται. 

Πατήστε Εδώ


Τίτλος: Κ.Υ.Α. 717/2020

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 717/2020 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας – Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Πατήστε Εδώ


Τίτλος: Π.Δ. 4/2020 

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: ΦΕΚ 4/Α/15-01-2020 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

Πατήστε Εδώ

2018

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 47094/2018

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 47094/2018 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Δικαιολογητικά και διαδικασία για χορήγηση θεώρησης εισόδου σε ΥΤΧ για οικογενειακή επανένωση με πρόσφυγες.

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA – τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υ.Α. 3385/2018

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 3385/2018 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου.

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 12205/2016

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 12205/2016 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

2014

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 10566/2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 10566/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 167/2014 Τροποποίηση του Π.Δ. 114/2010

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 167/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 7315/2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 7315/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υ.Α. 6416/2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 6416/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου.

Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Λέσβου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υ.Α. 2/15683/0026/2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 2/15683/0026/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός δικαιολογητικών για δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

2013

Τίτλος: Υ.Α. Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/4.10.2013

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/4.10.2013 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 141/2013

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 141/2013 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια− τάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 208/2013

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 208/2013 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 3 του Ν. 3907/2011

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 113/2013

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 113/2013 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-κδ’/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-κδ’/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 104/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 104/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 102/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 102/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-κγ’/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-κγ’/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-η’/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-η’/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής.

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: Υ.Α. 4000/1/70-α’/2011

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 4000/1/70-α’/2011 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών του Π.Δ. 114/2010

Πατήστε Εδώ

 

2010

Τίτλος: Π.Δ. 114/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 114/2010 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)

Πατήστε Εδώ

 

2009

Τίτλος: Π.Δ. 81/2009

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 81/2009 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).

Πατήστε Εδώ

 

2008

Τίτλος: Π.Δ. 167/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 167/2008 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄− 143).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 96/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 96/2008 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2004/83/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 90/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 90/2008 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005).

Πατήστε Εδώ

 

2007

Τίτλος: Π.Δ. 220/2007

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 220/2007 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 ΕΚ , σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

Πατήστε Εδώ

 

2006

Τίτλος: Π.Δ. 80/2006

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 80/2006 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών

Πατήστε Εδώ

2002

Τίτλος: Π.Δ. 366/2002

Έτος: 2002

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 366/2002 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα

Πατήστε Εδώ

 

1999

Τίτλος: Π.Δ. 266/1999

Έτος: 1999

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 266/1999 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 61/1999

Έτος: 1999

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 61/1999 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και ανθρωπιστικό καθεστώς

Πατήστε Εδώ

 

1998

Τίτλος: Π.Δ. 189/1998

Έτος: 1998

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 189/1998 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς

Πατήστε Εδώ