Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Αποφάσεις

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ε.Ε. & Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2009/350/ΕΚ) της 28ης Απριλίου 2009 επί του αιτήματος της Ιρλανδίας να αποδεχτεί την απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2708].

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2008/381/ΕΚ) της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2008/457/ΕΚ) της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 795].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2007/435/ΕΚ) της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2006/688/ΕΚ) της 5ης Οκτωβρίου 2006 περί μηχανισμού αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης.

 

Πατήστε Εδώ