Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Κανονισμοί Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ε.Ε. & Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 351/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων.

Πατήστε Εδώ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 216/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών αιτιολογιών για τις άδειες παραμονής.

Πατήστε Εδώ