Πολιτικές

Πατήστε Εδώ

Εργασία

Η μετανάστευση εργαζομένων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα και στην αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων στην ΕΕ. Συνεπώς, η ΕΕ εργάζεται για μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενα μέτρα τα οποία, από κοινού, αποσκοπούν στην παραγωγή ευέλικτων συστημάτων εισόδου και ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες κάθε κράτους της ΕΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στους εργαζομένους μετανάστες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δεξιότητές τους. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών, όπως είναι οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης, οι εποχικά εργαζόμενοι, και οι ενδοεταιρικά μετακινούμενοι εργαζόμενοι, καθώς και τη θέσπιση ενιαίας άδειας εργασίας και διαμονής.

Πατήστε Εδώ

Οικογενειακή επανένωση

Τα τελευταία 20 χρόνια, η οικογενειακή επανένωση υπήρξε ένας από τους κύριους λόγους για τη μετανάστευση στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα κανάλι εισόδου που επιτρέπει σε όσους ήδη διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος (που αναφέρονται ως εγγυητές) να ενωθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους. Η οικογενειακή επανένωση συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικο-πολιτισμικής σταθερότητας, διευκολύνοντας την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν σε κράτη μέλη της ΕΕ, προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή – έναν θεμελιώδη στόχο της ΕΕ.

Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση:

Η οδηγία για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης θεσπίζει κοινούς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία). Αυτή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται η οικογενειακή επανένωση, θεσπίζει διαδικαστικές εγγυήσεις και παρέχει δικαιώματα στα ενδιαφερόμενα για οικογενειακή επανένωση μέλη της οικογένειας.

Η οδηγία εφαρμόζεται εξίσου στις οικογενειακές σχέσεις που δημιουργήθηκαν πριν και μετά την άφιξη του χορηγού στο κράτος μέλος. Οι εγγυητές μπορούν να φέρουν τη σύζυγό τους, τα ανήλικα τέκνα και τα τέκνα του/της συζύγου τους στη χώρα στην οποία διαμένουν. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να επιτρέψουν την επανένωση με άγαμο σύντροφο, παιδιά εξαρτώμενα από ενήλικες ή εξαρτώμενους γονείς και παππούδες. Μόλις γίνουν δεκτά στο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν άδεια διαμονής και αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση πάνω στην ίδια βάση με εκείνη του εγγυητή του.

Πατήστε Εδώ

Ένταξη

Οι μετανάστες συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η επιτυχής ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης και την αξιοποίηση των συνεισφορών που μπορεί να προσφέρει η μετανάστευση στην ανάπτυξη της ΕΕ. Αν και τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την ένταξη, η ΕΕ υποστηρίζει εθνικές και τοπικές πολιτικές με συντονισμό πολιτικών, ανταλλαγή γνώσεων και οικονομικούς πόρους.

Πατήστε Εδώ

 

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το ζήτημα της ένταξης στην αγγλική γλώσσα:

– Το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών / The Action Plan on the integration of third-country nationals

Πατήστε Εδώ

– Ένταξη στην αγορά εργασίας / Integration in the labour market

Πατήστε Εδώ

– Το έργο και οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της ένταξης / EU work and activities on integration

Πατήστε Εδώ

–  Κατάλογος διακρατικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Ενωσιακών Δράσεων του Ταμείου για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF) 2014-2018 (αρχείο Excel) / List of transnational projects financed under AMIF Union Actions 2014-2018 (Excel file)

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

Επί μακρόν διαμένοντες

Η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ. Ένας υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει διαμείνει νομίμως σε ένα κράτος της ΕΕ για ορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λαμβάνει ένα σύνολο ενιαίων δικαιωμάτων, τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ.

Το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες:
Η οδηγία του 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες αναφέρει ότι το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει να χορηγείται αφού ένα άτομο έζησε νόμιμα σε κράτος της ΕΕ για αδιάλειπτη περίοδο πέντε ετών. Αυτό εξαρτάται ωστόσο από το κατά πόσο το άτομο έχει μια σταθερή και τακτική πηγή εισοδήματος, ασφάλιση υγείας και, όταν το απαιτεί το κράτος της ΕΕ, έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα ένταξης/ενσωμάτωσης.

Οι αιτούντες δεν πρέπει επίσης να συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Εάν συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν ανανεώσιμη άδεια μακράς διαμονής της ΕΕ, και το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ. Αυτοί απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση και δικαιώματα με τους υπηκόους σε ορισμένους τομείς:

– πρόσβαση στην απασχόληση και την αυτοαπασχόληση
– εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση
– κοινωνική προστασία και βοήθεια (τουλάχιστον βασικά οφέλη)
– πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, κ.λπ.

Αυτοί επωφελούνται, επίσης, από τη δυνατότητα να μετακινούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Το 2010 επετεύχθη συμφωνία για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Πατήστε Εδώ

Ευρωπαϊκό φόρουμ μετανάστευσης

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης (EMF) αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη. Το φόρουμ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πρόκειται για μια ευκαιρία για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές, και να συζητήσουν προκλήσεις και τις προτεραιότητες.

Ξεκίνησε το 2009 ως Φόρουμ Ένταξης, αλλά το 2015 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του για να καλύψει ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο, πέραν των ζητημάτων της ένταξης.

Μετά από μια ανοιχτή πρόσκληση, οι συμμετέχοντες από τον τομέα της κοινωνίας των πολιτών επιλέγονται βάσει της εμπειρίας τους και της εμπειρίας των οργανώσεών τους στο επιλεγμένο προς συζήτηση θέμα.

Το φόρουμ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Στη σελίδα στην οποία παραπέμπει ο παραπάνω σύνδεσμος για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα και τα θέματα και αποτελέσματα των συνεδριάσεών του κατά τα έτη 2015 – 2019.

Πατήστε Εδώ