Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Πρόσφυγες

2020

Τίτλος: Ν.4686/2020 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις. 

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: ΦΕΚ 96/Α/12-12-2019 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Πατήστε Εδώ


Τίτλος: Ν.4674/2020 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

Έτος: 2020

Είδος Εγγράφου: ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Άρθρο 38 – Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Αντικατάσταση του «Άρθρο 20 Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας» και του «Άρθρο 21 Διάρθρωση Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας» του π.δ. 141/2017(Α΄ 180).

Πατήστε Εδώ


2019

Τίτλος: Ν.4650/2019 (ΦΕΚ 207/Α/17-12-2019) Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Έτος: 2019

Είδος Εγγράφου: Ν.4650/2019 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή:

Άρθρο 11

Συστήνεται θέση Εθνικού Συντονιστή για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και ορίζεται με απόφασή του. Εθνικός Συντονιστής ορίζεται μέλος της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή μπορούν να ανατίθενται και σε Υφυπουργό.

Άρθρο 17 – Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)

Το άρθρο 96 του ν. 4368/2016 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 96: Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τις 30.06.2020, το Δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, κυρίως στους τομείς της μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, καθαριότητας και υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ν.4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/1-11-2019) Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

Έτος: 2019

Είδος Εγγράφου: Ν.4636/2019 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 2 έως 38 είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).

Πατήστε Εδώ

2018

Τίτλος: Ν.4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91) Τροποποίηση νομοθεσίας για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Ν.4540/2018 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση νομοθεσίας για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Ν. 4375/2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και άλλες διατάξεις

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Νόμος 4375/2016 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

Εκτός από θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών, περιέχονται και λοιπές ρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών: το άρθρο 22 στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα άρθρο 68-71, όπου προβλέπονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη Ελλάδα. 

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Ν. 4058/2012, άρθρο 18 Τροποποίηση του ν. 3907/2011

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Ν 4058/2012, άρθρο 18 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 3907/2011, (όπου ν. 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις)

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: Νόμος 3907/2011

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Νόμος 3907/2011 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις

Πατήστε Εδώ

 

2000

Τίτλος: Ν. 2857/2000

Έτος: 2000

Είδος Εγγράφου: Ν. 2857/2000 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση μετά του συνημμένου σε αυτήν Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ν. 2452/1996 Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991

Έτος: 2000

Είδος Εγγράφου: Ν. 2452/1996 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991

Πατήστε Εδώ

 

1991

Τίτλος: Νόμος 1975/1991

Έτος: 1991

Είδος Εγγράφου: Νόμος 1975/1991 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις

Πατήστε Εδώ