Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Μετανάστες

 

2019

Τίτλος: Κ.Υ.Α. 4000/1/111-δ/2019 (ΦΕΚ 4740/Β/20-12-2019)

Έτος: 2019

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/1/111-δ/2019 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής.

Πατήστε Εδώ

2018

Τίτλος: Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 31399/01.10.2018 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας για άδειες διαμονής εξαιρετικών λόγων

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 18951/18 (ΦΕΚ Β΄ 2487) – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τ η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κόστος επανεκτύπωσης αδειών διαμονής

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 1371/2018 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σε περίπτωση εκτύπωσης αδειών διαμονής που εμπεριέχουν σφάλματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε λανθασμένες ενέργειες υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κόστος επανεκτύπωσης αυτών δεν βαρύνει τον πολίτη τρίτης χώρας. (…καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 49110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής)

Πατήστε Εδώ

 

2017

Τίτλος: Κινητή ομάδα λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 47201/2017 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συγκρότηση κινητών ομάδων λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Π.Δ. 122/2017 – Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 122/2017 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Αυτοδίκαιη διαγραφή από Ε.Κ.ΑΝ.Α αλλοδαπών σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί δικαστική απέλαση

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/4/32-ν’/2017 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών» (Β΄ 2805).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ΠΤΧ με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 2816/2017 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή:Από τη δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017,οι άδεις διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών εκδίδονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου.”

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4872/105/2017 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4251/2014

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4441/2017 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής σε γονείς ανήλικων ημεδαπών και σε ανήλικα αδέρφια των ως άνω ημεδαπών.

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Ανακαθορισμός αρμοδίων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 58114/2016 (ΦΕΚ Β’ 4471) – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ανακαθορισμός αρμοδίων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Έναρξη ισχύος 03.04.2017.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση ΚΥΑ περί καθορισμού δικαιολογητικών για χορήγηση αδειών διαμονής

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 27265/2016 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 30825/2014, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 68019/2015 όμοια, ως εξής: Το δικαιολογητικό «Ισχυρή άδεια διαμονής» της περίπτωσης Γ2.11. του κεφαλαίου Γ του άρθρου 1, το οποίο προβλέπεται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων, καταργείται

Πατήστε Εδώ

 

2015

Τίτλος: Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 68019/2015 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’αρ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 53404/2015 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), όπως ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 64410/2015 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. 4251/2014 “Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 80)

Πατήστε Εδώ

 

2014

Τίτλος: Διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και διαδικασία μετάκλησης

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 66224/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 58211/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός κινδύνων και καλυπτόμενων παροχών στην ασφάλιση ΥΤΧ σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 53821/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 51738/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/4/57-ια’/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται στο Ν. 4251/2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 41712/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του Ν. 4251/2014

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ ανανέωση τίτλου διαμονής

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 30825/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 30651/2014 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της

Πατήστε Εδώ

 

2013

Τίτλος: Συμπλήρωση της ΚΥΑ 12311/2008 για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 66881/2013 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Άδεια διαμονής σε συνοδούς Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 43574/2013 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Συμπλήρωση της ΥΑ 21879/2011 «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους»

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 24021/2013 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συμπλήρωση της ΥΑ 21879/2011 «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011).»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 3390/2013 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/4/32-λα’/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-η’/2012 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 23443/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση ΚΥΑ 160/2006 περί καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 15055/546/2011 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05», όπως τροποποιήθηκε με την 1356/27.1.2009 (ΦΕΚ Β/114) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 21879/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση της ΚΥΑ 12311/2008 (Διαδικασία Μετάκλησης)

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: 1. Κ.Υ.Α. 12514/2011 – (PDF)

2. Έγγραφο ΥΠΕΣ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της ΚΥΑ 12311/2008 «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ. 17590/09/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες.

1.

Πατήστε Εδώ

2.

Πατήστε Εδώ

 

2010

Τίτλος: Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε περιπτώσεις προσωρινής διαταγής αναστολής

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 22037/2010 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποί− ους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Πατήστε Εδώ

 

2009

Τίτλος: Συμπλήρωση της Υ.Α. 8966/06: τύπος αιτήσεων και βεβαιώσεων, διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 10575/09 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συμπλήρωση της Υ.Α. 8966/06: τύπος αιτήσεων και βεβαιώσεων, διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/2009 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/ 2008

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 1768/2009 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση της ΚΥΑ 160/3.1.2006

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 1356/2009 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της ΚΥΑ 160/3.1.2006 περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 933/2009 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

2008

Τίτλος: Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. 12311/08

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: K.Y.A. 27846/08 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Συμπλήρωση του Π.Δ. 131/06 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 167/2008 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄− 143).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 22467/2008 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση της ΚΥΑ 16928/2007 σχετικά με την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 999/08 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί µακρόν διαμένοντος.»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: K.Y.A. 12311/08 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

2007

Τίτλος: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 16928/2007 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Θέσπιση Συστήματος Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05, αλλοδαπών που διέμεναν στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στη χώρα τους

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 13096/07 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 13703/07 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24103/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1804) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 106/07 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνικά

Περιγραφή: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν. 3386/2005

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 10486/07 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν. 3386/2005

Πατήστε Εδώ

 

2006

Τίτλος: Συμμόρφωση της Διοίκησης σε Δικαστικές Αποφάσεις – Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 21535/06 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4000/4/32-ιβ’/06 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 150/06 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Π.Δ. 131/2006 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 11702/06 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 8966/06 – ΦΕΚ Β 692/5.6.2006 (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 (όπου ν. 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 4415/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 1751/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση της άδειας διαμονής

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Κ.Υ.Α. 160/06 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν. 3386/2005.

Πατήστε Εδώ

 

2005

Τίτλος: Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 3497/05 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 24103/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (όπου ν. 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν. 3386/2005

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Υ.Α. 15887/05 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν. 3386/2005. Ανακαθορισμός οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη

Πατήστε Εδώ