Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Κανονισμοί Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ε.Ε. & Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και για την κατάργηση της σύστασης του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1624 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου.

Πατήστε Εδώ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 377/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη δηµιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

 

Πατήστε Εδώ