Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Αποφάσεις

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ε.Ε. & Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 281/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Φεβρουαρίου 2010 για τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου (2010/762/ΕΕ).

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2007 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6396].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2008-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5738].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Οκτωβρίου 2006 περί μηχανισμού αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης (2006/688/ΕΚ).

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας, για την επέκταση στη Δανία των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου (2006/188/ΕΚ).

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2003 επί του αιτήματος της Ιρλανδίας να αποδεχτεί την οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και αντιμετώπιση των συνεπειών της αποδοχής αυτών των ατόμων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3428].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 1996 περί συναγερμού και επείγοντος για την κατανομή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαμονής των μετακινουμένων ατόμων (96/198/ΔEY).

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (96/C 11 /01) της 22ας Δεκεμβρίου 1995 σχετική με την παρακολούθηση των ήδη εγκεκριμένων πράξεων περί εισδοχής υπηκόων τρίτων χώρων.

 

Πατήστε Εδώ