Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Πρόσφυγες

 

2018

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. Εγκύκλιος αριθμ. 2

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αλλαγή βασικών στοιχείων αιτούντων διεθνή προστασία

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος αρ. πρ. 31547/9662/13.2.2018

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο.

Πατήστε Εδώ

 

2017

Τίτλος: Απόφαση Δ/ντριας Υπηρεσίας Ασύλου με αριθ.οικ. 10464/31.05.2017

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Απόφαση Δ/ντριας Υπηρεσίας Ασύλου – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ. 03.04.2017 Συμμετοχή αλλοδαπών στα προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρισμού του Δ.Ο.Μ.

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Υλοποίηση Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας – Συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων αιτούντων τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας στα προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Υπ. Εργασίας, Εγκύκλιος 27/2016 – Απασχόληση δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αιτούντων διεθνή προστασία κ.α.

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας / Ο.Α.Ε.Ε. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πρόσβαση στην απασχόληση α) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, β) των αιτούντων διεθνή προστασία και γ) των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρα 69 και 71 Ν.4375/2016)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ. της 5-8-2016

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή από την Υπηρεσία Ασύλου και την ΕΛΑΣ του Ν.4375/2016 για τη διαχείριση των κρατουμένων αιτούντων διεθνή προστασία.

(όπου, Ν.4375/2016: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

Πατήστε Εδώ

 

2015

Τίτλος: Υπ. Εργασίας, Εγκύκλιος 30102/431/01.07.2015 σχετικά με έκδοση/ανανέωση άδειας εργασίας δικαιούχων επικουρικής προστασίας

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με έκδοση/ανανέωση άδειας εργασίας δικαιούχων επικουρικής προστασίας.

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.19000/442/19-10-2012 εγκυκλίου σχετικά με την έκδοση και ανανέωση της άδειας εργασίας στους αιτούντες άσυλο και τους τελούντες υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Πατήστε Εδώ

 

2014

Τίτλος: Οδηγός επιβίωσης για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: PDF

Γλώσσα: Ελληνική – Αγγλική – Γαλλική

Περιγραφή: Οδηγός επιβίωσης για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Απόφαση Δ/ντριας Υπηρεσίας Ασύλου με αρ. οικ. 3966/09.05.2014 – Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Απόφαση Δ/ντριας Υπηρεσίας Ασύλου – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

2013

Τίτλος: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ερμηνευτική εγκύκλιος του Π.Δ. 113/2013

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος του Υ.ΔΤ.ΠΠ.

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Π.Δ. 113/2013 για την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΟΙΚ., εγκύκλιος 1230/2013 – Χορήγηση Α.Φ.Μ σε κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κανονισμοί (ΕΕ) 603/2013 και 604/2013, Οδηγίες 2013/32/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: – Κανονισμός (ΕΕ) 603/2013 Θέσπιση του «Eurodac»

– Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα

– Οδηγία 2013/32/ΕΕ Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

– Οδηγία 2013/33/ΕΕ Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υ.ΔΜ.ΗΔ. Φ. 18/10991/2013 Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υ.ΔΜ.ΗΔ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 2454/2012 Σύσταση Μητρώου φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σύσταση Μητρώου φορέων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δύνανται να διεκπεραιώνουν επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011.

(όπου, Ν. 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις).

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 37/2011 Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011

(όπου, ν. 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Οδηγία 2011/51/ΕΕ Επέκταση πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Οδηγία Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Επέκταση πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ (καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος) και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Πατήστε Εδώ

2009

Τίτλος: Δυνατότητα τέλεσης γάμου αλλοδαπού αιτούντα άσυλο

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: α) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – (PDF)

β) Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: α) Δυνατότητα τέλεσης γάμου αλλοδαπού αιτούντα άσυλο.

β) Περί δυνατότητας τελέσεως γάμου αλλοδαπού ο οποίος υπέβαλλε αίτηση παροχής ασύλου.

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

 

2008

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 5401-1-261100/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 220/2007 για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη.

(όπου, Π.Δ. 220/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 ΕΚ, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο)

Πατήστε Εδώ

2007

Τίτλος: Διάσωση στη Θάλασσα. Οδηγός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Οδηγός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διάσωση στη Θάλασσα. Οδηγός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Καταδίκη Ελλάδας για μη εμπρόθεσμη ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/9 ΕΚ

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΕΚ (Απόφαση Δικαστηρίου) – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καταδίκη Ελλάδας για μη εμπρόθεσμη ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/9 ΕΚ (θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων για την υποδοχή αιτούντων άσυλο αλλοδαπών)

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2003/9/ΕΚ – Πολιτική ασύλου – Αιτούντες άσυλο – Υποδοχή – Ελάχιστες απαιτήσεις – Μη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Βασικές Πληροφορίες για τους Αιτούντες Άσυλο)

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ενημερωτικό Φυλλάδιο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε έξι γλώσσες, σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου

Πατήστε Εδώ

 

2006

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 17256/2006

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ανάκληση παραίτησης από τη διαδικασία ασύλου με σκοπό τη νομιμοποίηση βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005 (όπου, ν. 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 5401/1-234689/2006

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ανάκληση παραίτησης από τη διαδικασία ασύλου με σκοπό τη νομιμοποίηση βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005 (όπου, ν. 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Πατήστε Εδώ

 

2005

Τίτλος: Οδηγία 2005/85 ΕΚ

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ή ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα

Πατήστε Εδώ

 

2004

Τίτλος: Οδηγία 2004/83/ΕΚ

Έτος: 2004

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(αριθ. L 304 της 30/09/2004 σ. 0012 – 0023) – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους

Πατήστε Εδώ

2003

Τίτλος: Οδηγία 2003/86 ΕΚ

Έτος: 2003

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την οικογενειακή επανένωση

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003

Έτος: 2003

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Οδηγία 2003/9 ΕΚ

Έτος: 2003

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

Πατήστε Εδώ

 

2000

Τίτλος: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000

Έτος: 2000

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την θέσπιση του «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Σύμβαση της Γενεύης (1951)

Έτος: 2000

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σύμβαση της Γενεύης (1951) για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967)

Πατήστε Εδώ