Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Μετανάστες

 

2018

Τίτλος: Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων / Ασφαλιστική κάλυψη τέκνων πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωσή τους

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Άρθρα 38 και 39, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4546 – (ΦΕΚ Α’ 101 – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Άρθρο 38 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων Άρθρο 39 Ασφαλιστική κάλυψη τέκνων πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωσή τους

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (Άρθρα 25-27), Τροποποίηση Ν. 4251/2014 ( Άρθρο 31), Τροποποίηση π.δ. 106/2007 (Άρθρο 32)

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Άρθρα 25 – 27, 31 & 32, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4540 – (ΦΕΚ Α 91 – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Άρθρα 25-27 (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης), άρθρο 31 (Τροποποίηση Ν. 4251/2014), Άρθρο 32 (Τροποποίηση π.δ. 106/2007)

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, Ελλήνων και αλλοδαπών

Έτος: 2016

Γλώσσα: Ελληνική

Είδος Εγγράφου: 1. Άρθρο 33 του Ν.4368/21.2.2016 – (ΦΕΚ – PDF)

2. ΚΥΑ Α3(γ)ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 – (ΦΕΚ – PDF)

3. Εγκύκλιος Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31.05.2016 – (ΦΕΚ – PDF)

Περιγραφή:
1. Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

2. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

3. Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Άρθρο 58, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4384 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. Στον Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης) προστίθεται άρθρο 13Α ως ακολούθως: «Άρθρο 13α Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία».

Πατήστε Εδώ

 

2015

Τίτλος: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν.4251/2014 κ.λπ.

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4332 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν.4251/2014 κλπ. (Στο ΔΕΥΤΕΡΟ, ΤΡΙΤΟ, ΤΕΤΑΡΤΟ και ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ του νόμου ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.)

Πατήστε Εδώ

 

2014

Τίτλος: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4251 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 και λοιπές διατάξεις

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Άρθρα 22 – 42, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4071 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Τροποποίηση του ν. 3907/2011

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Άρθρο 18, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4058 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 3907/2011 (όπου, ν. 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Άρθρο 23, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4055 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4018 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3907 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις

Πατήστε Εδώ

 

2010

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ., ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: Νόμοι: Ν. 3386/2005, Ν. 3448/2006, Ν. 3536/2007, Ν. 3613/2007, Ν. 3649/2008, Ν. 3731/2008, Ν. 3772/2009, N. 3801/2009, Ν. 3838/2010, Ν. 3846/2010, Ν. 3870/2010. – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Πατήστε Εδώ

 

2009

Τίτλος: Codification of legislation

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Νόμος [Law 3386/2005 (Government Gazette-GG A 212), as amended by Laws 3448/2006 (GG A 57), 3536/2007 (GG A 42), 3613/2007 (GG A 263), 3731/2008 (GG A 263), 3772/2009 (GG A 112) and 3801/2009 (GG Α 163)] – (PDF)

Γλώσσα: Αγγλική

Περιγραφή: CODIFICATION OF LEGISLATION on the entry, residence and social integration of third-country nationals on Greek territory

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Θέματα μεταναστευτικής πολιτικής

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Άρθρα 43 – 45, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3801 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Θέματα μεταναστευτικής πολιτικής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Διοικητική απέλαση αλλοδαπού και κράτηση – κυρώσεις

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Άρθρο 48, NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3772 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διοικητική απέλαση αλλοδαπού και κράτηση – κυρώσεις

Πατήστε Εδώ

 

2008

Τίτλος: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Άρθρα 37 – 41 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ), NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3731 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πατήστε Εδώ

 

2007

Τίτλος: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Άρθρο 28, ΝΟΜΟΥ 3613 (ΦΕΚ 263 Α/23-11-2007) – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικήςΈτος: 2007

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3536 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Πατήστε Εδώ

 

2005

Τίτλος: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3386 – (ΦΕΚ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Πατήστε Εδώ