Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Αποφάσεις

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ε.Ε. & Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2008/458/ΕΚ) της 5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 575/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 796].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2007/837/ΕΚ) της 30ής Νοεμβρίου 2007 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2008-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5822].

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2006/616/ΕΚ) της 24ης Ιουλίου 2006 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, στο βαθμό που οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αυτού εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 179 και 181α της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2005/687/ΕΚ) της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τυποποιημένη μορφή των εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των δικτύων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και με την κατάσταση στη χώρα υποδοχής όσον αφορά θέματα σχετικά με την παράνομη μετανάστευση.

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2004/573/ΕΚ) της 29ης Απριλίου 2004 περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών, υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις απομάκρυνσης.

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2004/191/ΕΚ) της 23ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων και των πρακτικών λεπτομερειών εφαρμογής για την αντιστάθμιση των οικονομικών ανισορροπιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2001/40/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2002/946/ΔΕΥ) της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (97/340/ΔEY) της 26ης Μαΐου 1997 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη βοήθεια για τον εκούσιο επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (96/749/ΔEY) της 16ης Δεκεμβρίου 1996 για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πράξεων που εγκρίνει το Συμβούλιο σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, την επανεισδοχή, την παράνομη απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και τη συνεργασία στην εκτέλεση των αποφάσεων απομάκρυνσης.

 

Πατήστε Εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (96/C 11 /01) της 22ας Δεκεμβρίου 1995 σχετική με την παρακολούθηση των ήδη εγκεκριμένων πράξεων περί εισδοχής υπηκόων τρίτων χώρων.

 

Πατήστε Εδώ