Παράτυπη Μετανάστευση & Επιστροφή

Πατήστε Εδώ

Παύση της λαθρεμπορίας μεταναστών

Η λαθρεμπορία μεταναστών είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση για εγκληματικά δίκτυα με εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών που φθάνει τα πολλαπλάσια δισεκατομμύρια ευρώ. Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές διαδρομές για τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης προς και εντός της ΕΕ και την κατάχρηση του συστήματος νόμιμης μετανάστευσης για την περαιτέρω παράνομη επιχειρηματική τους πρακτική.

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών, καθορίζοντας σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μεταξύ του 2015 και του 2020. Αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις κύριες προτεραιότητες:

– Ενισχυμένη αστυνομική και δικαστική ανταπόκριση

– Βελτιωμένη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών

– Ενίσχυση της πρόληψης της λαθρεμπορίας και παροχή βοήθειας σε ευάλωτους μετανάστες

– Ισχυρότερη συνεργασία με τρίτες χώρες

Η εφαρμογή του σχεδίου συνεχίζεται, παράλληλα με ορισμένες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας μεταναστών.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 10 Μαρτίου 2016 ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις για προώθηση της συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνή επίπεδα ενάντια στη λαθρεμπορία μεταναστών και διατυπώνουν συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Πατήστε Εδώ

Επιστροφή και επανεισδοχή

Κάθε χρόνο, 400.000 – 500.000 αλλοδαποί υπήκοοι διατάσσονται να εγκαταλείψουν την ΕΕ επειδή έχουν εισέλθει ή παραμένουν ακανόνιστα. Ωστόσο, μόνο το 40% αυτών αποστέλλεται πίσω στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα από την οποία ταξίδευαν στην ΕΕ. Μια αποτελεσματική και ανθρώπινη πολιτική επιστροφής αποτελεί απαραίτητο μέρος μιας συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής και δεν έρχεται σε αντίθεση με μια πιο ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική. Η διασφάλιση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών είναι στην πραγματικότητα απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των πολιτικών στον τομέα της διεθνούς μετανάστευσης.

Πατήστε Εδώ